Muzique

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvvmt.nl en op www.vaktherapie.nl. De vaktherapeut is geregistreerd bij het Register Vaktherapie, www.registervaktherapie.nl.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. Deze beroepscodes zijn terug te vinden op de bijbehorende websites.
 • De vaktherapeut voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG-wet.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de FVB. Hier dan kunt u meer informatie vinden over de klachtenprocedure van de FVB. Ook vindt u hier de contactgegevens van de FVB-klachtencommissie.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • Waarneming: Wanneer uw therapie voor langere tijd niet door kan gaan wordt in overleg met u de therapie gestopt, of een waarnemer gezocht.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
  Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken, een kind van boven de 12 jaar mag aangeven dat hij niet wil dat informatie met ouders gedeeld wordt. Een jongere van boven de 16 jaar mag zelf inhoudelijk beslissen over zijn behandeling, ook zonder toestemming van ouders. Informatie over de behandeling wordt alleen met ouders / verzorgers gedeeld als de jongere hier toestemming voor geeft.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
 • Ook heeft de therapeut de plicht om bij behandeling vanuit de Jeugdwet in geval van risicogedrag bij cliënt dit te melden bij de Verwijsindex Risicojongeren. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: https://vng.nl/files/vng/20160223_verwijsindex_risicojongeren_hv.pdf

Kosten

 • Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de tarieven voor behandeling.
 • Bij therapie op een locatie buiten Culemborg worden reiskosten in rekening gebracht, à 35 cent per kilometer.
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, aangesloten bij de FVB en geregistreerd is in het Register Vaktherapie.
 • U ontvangt maandelijks een factuur via email. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Op de factuur staan ook mijn persoonlijke en praktijk-AGB-code vermeld.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.

Privacybeleid

 • Bij start van de behandeling wordt u gevraagd persoonsgegevens met uw therapeut te delen.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat (bijzondere) persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
 • U mag te allen tijden u dossier bij mij in de praktijk inzien. Wanneer er persoonsgegevens zijn vastgelegd die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling mag u verzoeken deze te verwijderen. Wanneer er persoonsgegevens ontbreken of onjuist, mag u verzoeken deze aan te vullen of te corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk wijzigingen in u persoonsgegevens aan mij door te geven.
 • Welke gegevens ik van u in uw dossier vastleg, staat opgenomen in mijn AVG-rapport van de FVB. Dit rapport is bij mij in de praktijk in te zien.
 • Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  4. Voor het gebruik voor onderzoek naar de effecten van vaktherapie (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)
  5. Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur en boekhouding kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Wettelijk gezien heeft u recht op dossiervernieting, wanneer u dit wenst kunt dit vast laten leggen in het dossier.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw klantnummer bij de verzekering of uw BSN-nummer bij declaratie bij de SVB of gemeente.
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld vaktherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.